شعر از سعدی، خوشنویسی از استاد شجریان

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند / سروران در ره سودای تو خاک قدمند // شهری اندر طلبت سوخته در آتش عشق / خلقی اندر هوست غرقه دریای غمند شعر از سعدی، خوشنویسی از استاد شجریان

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند بیشتر بخوانید »