آبی رو که باید به گل بدی، به خار نده

آبی رو که باید به گل بدی، به خار نده. نقل شده که پدربزرگ پدرم، به پدرم این توصیه رو می کرد. ظاهرا پدرم در اون مقطع درآمد زیادی داشته ولی بیشترش رو خرج خانواده اش نمیکرده، بلکه برای پسرخاله اش صرف میکرده. برای همین ما تا مدتهای مدیدی برای همین از پدرم ناراحت بودیم. […]

آبی رو که باید به گل بدی، به خار نده بیشتر بخوانید »