بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تلاطم و آشفتگی شدید، خود تغییرات نیستند؛ بلكه عمل كردن با منطق دیروز است. - پیتر دراكر

بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تلاطم و آشفتگی شدید

بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تلاطم و آشفتگی شدید، خود تغییرات نیستند؛ بلکه عمل کردن با منطق دیروز است. – پیتر دراکر The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic. – Peter Drucker

بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تلاطم و آشفتگی شدید بیشتر بخوانید »