اگر داده ها را به اندازه کافی شکنجه کنید، به هر چیزی اعتراف خواهد کرد

اگر داده ها را به اندازه کافی شکنجه کنید …

اگر داده ها را به اندازه کافی شکنجه کنید، به هر چیزی اعتراف خواهند کرد If you torture the data long enough, it will confess to anything