اگر داده ها را به اندازه کافی شکنجه کنید، به هر چیزی اعتراف خواهد کرد

اگر داده ها را به اندازه کافی شکنجه کنید …

اگر داده ها را به اندازه کافی شکنجه کنید، به هر چیزی اعتراف خواهند کرد If you torture the data long enough, it will confess to anything

اگر داده ها را به اندازه کافی شکنجه کنید … بیشتر بخوانید »