منطق شما را از نقطه الف به نقظه ب میبره، تخیل شما رو به همه جا میبره. آلبرت اینشتین

منطق یا تخیل

منطق شما را از نقطه الف به نقطه ب میبره، تخیل شما رو به همه جا میبره. آلبرت اینشتین Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Albert Einstein