نقل قولی از چرچیل درباره موفقیت و شکست

موفقیت رفتن از یک شکست به شکست بعدی بدون از دست دادن اشتیاق است. وینستون چرچیل Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.

نقل قولی از چرچیل درباره موفقیت و شکست بیشتر بخوانید »