وینستون چرچیل: موفقیت، شکست

نقل قولی از چرچیل درباره موفقیت و شکست

موفقیت رفتن از یک شکست به شکست بعدی بدون از دست دادن اشتیاق است. وینستون چرچیل Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.