اید‌ه‌های بزرگ برای ذهن‌های کنجکاو (مقدمه‌ای بر فلسفه)

چرا بعضی افراد بدجنس هستند؟ چه چیزی منصفانه است؟ چرا مدام معطل می‌کنم؟ چگونه می‌توانم بفهمم که واقعاً چه می‌خواهم؟ این کتاب مفید، تامل برانگیز و سرشار از تصاویری است که مطالب را برای کودکان ملموس و قابل فهم می‌کند. این کتاب برای کودکان سنین ۸-۱۲ مناسبه و با شیرجه زدن به این پرسش‌هایی از […]

اید‌ه‌های بزرگ برای ذهن‌های کنجکاو (مقدمه‌ای بر فلسفه) بیشتر بخوانید »