امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودی

به یاد بیاور، که امروز فردایی است که دیروز نگرانش بودی. -دیل کارنگی Remember, today is the tomorrow you worried about yesterday. – Dale Carnegie

امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودی بیشتر بخوانید »