میانبرهای new.

حدود یک ماه پیش میانبرهای ایجاد فایلهای جدید در ابزارهای اداری گوگل رو معرفی کردم. موضوع کلی تر اینه که دامنه های new. گوگل منحصراً برای میانبرهای مبتنی بر اقدام اختصاص داده شده اند، و الان یه لیست در حال رشد از این نوع میانبرها ایجاد شده، مثل:

  • story.new” برای ایجاد پست جدید در Medium
  • یا “sell.new” برای ایجاد لیست جدید در eBay
  • یا “code.new” برای ایجاد یک محیط کدنویسی رمزگذاری شده

برای لیست به روز این صفحه را بررسی کنید البته این سایت به خاطر تحریمهای آمریکا در ایران قابل رویت نیست، از شکن استفاده کنید. البته من برای سادگی و سهولت شما، خلاصه این سایت رو تا ۹۹.۰۶.۱۹ در جدول زیر آوردم. حالش رو ببرید 🙂

CategoryAddressApplicationRemarks
Business Servicessign.newAdobeFill and sign PDF documents and forms.
Business Servicestrack.newAftershipTrack your shipments across various couriers.
Business Servicesroadmap.newAhaCollaboratively build strategic roadmaps for your business.
Business Servicesafclaim.newAmerican FidelityFile a claim towards your American Fidelity insurance.
Business Servicesafreimburse.newAmerican FidelitySubmit a reimbusement request from your American Fidelity account.
Business Servicesbill.newbill.comCreate and send bills to your clients using bill.com.
Business Servicesinv.newbill.comCreate an invoice for your business using bill.com
Business Servicesbuffer.newBufferSchedule and manage your social media posts.
Business Servicesbpmn.newBusiness Modeler PreviewCreate BPMN and DMN files online for your business.
Business Servicesdmn.new
Business Servicesduda.newDudaCreate your wbsite and manage your business online.
Business Servicesshop.neweBayCreate an online shop on eBay.
Business Serviceswebsitebuilder.newGoDaddyBuild a website for your business with GoDaddy.
Business Servicesdigiposte.newLa PosteUpload documents to your Digiposte account.
Business Servicesteams.newMicrosoft TeamsChat with your team using Microsoft Teams.
Business Servicesbusinesscard.newNamecheapDesign personalized business cards with Namecheap.
Business Servicescontact.newScanBuddy.aiCreate contacts by scanning your business cards.
Business Servicesleads.new
Business Servicesshopify.newShopifyStart a new online shop on Shopify.
Business Servicesagreement.newSopimustietoCreate Finnish business agreements using common templates.
Business Servicesinvoice.newStripeCreate an invoice for your business using Stripe.
Business Servicesinvoices.new
Business Servicespayment.newStripeSend and accept payments using Stripe.
Business Servicespayments.new
Business Servicesproduct.newStripeAdd a new offering to your Stripe product catalog.
Business Servicessubscription.newStripeCreate new subscription accounts for your customers using Stripe.
Business Servicessubscriptions.new
Business Servicessurveymonkey.newSurveyMonkeyCreate a new survey using SurveyMonkey.
Business Servicesfund.newVaubanDesign your investment fund using Vauban.
Business Servicescorvid.newWixBuild a new website usig Wix.
Business Serviceswix.new
Business Serviceshire.newZiprecruiterCreate a job posting with ZipRecruiter.
Business Serviceshires.new
Creative Appscompresspdf.newAdobeCompress PDF documents with simple drag and drop.
Creative Appscreate.newAdobeDesign beautiful social media posts and more with Adobe Spark.
Creative Appsspark.new
Creative Appsstories.new
Creative Appsjpgtopdf.newAdobeConvert JPG images to PDF.
Creative Appslogo.newAdobeCreate a new logo for your business with Adobe Spark.
Creative Appspdf.newAdobeConvert Microsoft Word documents to PDF.
Creative Appsconvertpdf.new
Creative Appswordtopdf.new
Creative Appsepisode.newAnchorRecord a new episode for your podcast using Anchor by Spotify.
Creative Appspodcast.new
Creative Appspost.newAutomatticCreate a new blog post on your WordPress blog.
Creative Appsbefunky.newBeFunkyQuickly edit, filter, and enhance your photos.
Creative Appscollage.newBeFunkyArrange multiple photos into a ready-to-share collage.
Creative Appsboard.newBoardCollaborate remotely on an online whiteboard.
Creative Appscanva.newCanvaCreate a new Canva design with your team.
Creative Appsdesign.new
Creative Appsposter.newCanvaCreate a new Canva poster with your team.
Creative Appsscore.newflat.ioWrite music online with this collaborative score editor.
Creative Appsflipbook.newFlipping BookConvert PDFs into digital flipbooks you can share.
Creative Appsfavicon.newrealfavicongenerator.netGenerate a favicon for your website.
Creative Appsimage.newImage EditorEdit images and photos online.
Creative Appswebstory.newmakestories.ioCreate a new web story using MakeStories.
Creative Appsmedium.newMediumCreate a new story on Medium.
Creative Appsstory.new
Creative Appsstream.newMuxUpload and edit your video online.
Creative Appsmybrand.newMy Brand New LogoCreate a new logo for your business and brand.
Creative Appslogomaker.newNamecheapDesign a new business logo with Namecheap.
Creative Appscad.newOnShapeCreate a new CAD design online.
Creative Appsplaylist.newSpotifyCreate a new Spotify playlist.
Creative Appsrecording.newtella.tvEdit your video online.
Productivitycoda.newCodaCreate a new doc for teams that combines documents, spreadsheets, and building blocks.
Productivityasana.newAsanaAdd a new task to your Asana project.
Productivitytask.new
Productivityblog.newAutomatticCreate a new blog on wordpress.com.
Productivitybitly.newBitlyCreate memorable, short links to your website.
Productivitylink.new
Productivitycard.newCotanoAdd a new card to your Cotano boards to track projects.
Productivityversion.newcreativehubShare and comment on large files and chat live.
Productivityresume.newCV2YouBuild a new resume with one of CV2You's customizable templates.
Productivitydataproject.newdata.worldCreate a new project in data.world's data catalog.
Productivitydataprojects.new
Productivitydataset.newdata.worldAdd a new data set to your data.world data catalog.
Productivitydatasets.new
Productivitydiagram.newDiagrams.netCreate a flowchart diagram to map processes.
Productivitydiagrams.new
Productivitycal.newGoogle CalendarCreate and send a new Google Calendar invite.
Productivitymeeting.new
Productivitydoc.newGoogle DocsCreate a new document using Google Docs.
Productivitydocs.new
Productivitydocument.new
Productivitydocuments.new
Productivityform.newGoogle FormsCreate a new form using Google Forms.
Productivityforms.new
Productivitykeep.newGoogle KeepCreate a new note using Google Keep.
Productivitynote.new
Productivitynotes.new
Productivitymeet.newGoogle MeetLaunch a real-time meeting from your browser using Google Meet.
Productivitysheet.newGoogle SheetCreate a new spreadsheet using Google Sheets.
Productivitysheets.new
Productivityspreadsheet.new
Productivityspreadsheets.new
Productivitysite.newGoogle SitesBuild and publish a website using Google Sites.
Productivitysites.new
Productivitywebsite.new
Productivitydeck.newGoogle SlidesCreate an online presentation using Google Slides.
Productivitypresentation.new
Productivityslide.new
Productivityslides.new
Productivityicq.newICQChat with friends on ICQ.
Productivityid.newid.newGenerate test identities for testing purposes.
Productivityfreehand.newInVisionCollaborate on an online whiteboard using InVision's Freehand.
Productivitycv.newKickResumeCreate a standout resume with KickResume.
Productivitylist.newLinerCreate a new list on Liner.
Productivityexcel.newMicrosoft ExcelCreate a spreadsheet using Excel.
Productivitypowerpoint.newMicrosoft PowerPointCreate a new presentation using PowerPoint.
Productivityppt.new
Productivitypptx.new
Productivitysway.newMicrosoft SwayCreate beautiful designs using Microsoft Sway.
Productivityword.newMicrosoft WordCreate a new document using Word.
Productivitydocx.new
Productivitymindmap.newMindMeisterCreate a new mindmap and share your ideas on MindMeister.
Productivityprezi.newPreziDesign beautiful presentations using Prezi.
Productivitypoll.newSlidoCreate a poll for your Slido meeting.
Productivityslido.newSlidoStart a new Slido meeting.
Productivitysprout.newSproutCreate a new note on Sprout.
Productivitypage.newTettraCreate a new page in your Tettra knowledge base.
Productivitytettra.new
Productivitysuggest.newTettraSuggest new content for your Tettra knowledge base.
Productivitytext.newText EditorQuickly write a note in this online text editor.
Productivityupload.newUpload.newUpload and share a file.
Productivitychat.newVietaStart a new chatroom on Vieta.
Productivityletsmeet.newWebexInitiate a Webex meeting.
Productivitymymeet.new
Productivitywebex.new
Productivitytodo.newWIPAdd a new task to your WIP todo list.
Productivityzip.newZip ExtractorCreate new zip archive to easily store and share files.
Developer Toolspen.newCodePenPrototype your frontend code in CodePen's online development sandbox.
Developer Toolsflutter.newFlutterPrototype your app using Flutter's online editor.
Developer Toolsgist.newGithubOpen new Github gists.
Developer Toolsgithub.newGithubOpen new Github repositories.
Developer Toolsrepo.new
Developer Toolsglitch.newGlitchCode full-stack apps in your browser and collaborate live
Developer Toolsscript.newGoogle AppScriptCreate and share new editor functions using Google App Script.
Developer Toolsapps.newKodularStart building an app using Kodular's drag and drop development suite.
Developer Toolsmatlab.newMathWorksOpen MATLAB in your browser and start programming.
Developer Toolsmathworks.new
Developer Toolsenv.newMicrosoft Visual StudioCreate a new Visual Studio codespace for your project.
Developer Toolsvso.new
Developer Toolsvsonline.new
Developer Toolsplayground.newRunKitPrototype and launch your APIs using RunKit.
Developer Toolsapi.new
Developer Toolssql.newSeekWellWrite SQL queries for your data in other applications.
Developer Toolsdeploy.newVercelImport your frontend projects to Vercel for preview and deployment.
Developer Toolszeit.new
Educationcode.newCode.inLearn to code with real-time interactive coding sessions.
Educationkahoot.newKahootCreate an online quiz using Kahoot.
Educationquiz.new
Educationpresenter.newProwiseDesign classes and presentations with Prowise Presenter 10.
Educationquizlet.newQuizletCreate a new study set and test your knowledge using Quizlet.
Educationclass.newTabletwiseCreate a new online course on Tabletwise.
Shoppingtshirt.newCustom InkCreate a custom t-shirt with your own art, text, and more.
Shoppingsell.neweBaySell products on eBay.
Shoppinggrail.newGrailedBuy and sell clothing on Grailed.
Shoppinggrailed.new
Shoppingmercari.newMercariSell your used stuff on Mercari.
Shoppingserver.newMobilisticsSet up a custom server for your business or project.
Shoppingneighbor.newNeighborList your available storage space on Neighbor.
Shoppingstorage.new
Shoppingbox.newPacklaneDesign custom decorated boxes for your business.
Shoppingart.newPoint 101Order framed prints of your favorite photos.
More Shortcutscrossover.newCrossover HealthSchedule a consultation with Crossover Health.
More Shortcutscrossoverhealth.new
More Shortcutscare.new
More Shortcutsdashlane.newDashlaneKeep your online accounts secure with Dashlane's password generator.
More Shortcutspassword.new
More Shortcutsactivity.newDBLM! Don’t Be Late MateShare your favorite activities and events on a map.
More Shortcutsdiscord.newDiscordStart a new Discord community where you can hang out and chat with friends.
More Shortcutsbitcoin.neweToroBuy, sell, and trade Bitcoin on eToro.
More Shortcutsbtc.new
More Shortcutseth.neweToroBuy, sell, and trade Ethereum on eToro.
More Shortcutsethereum.new
More Shortcutstsla.neweToroBuy, sell, and trade TSLA on eToro.
More Shortcutstwtr.neweToroBuy, sell, and trade TWTR on eToro.
More Shortcutsxrp.neweToroBuy, sell, and trade Ripple on eToro.
More Shortcutsperfume.newEveryHumanCreate a unique scent based on your personality using an algorithmic perfumery.
More Shortcutssalary.newLevels.fyiShare your salary details on levels.fyi to help people get fair pay.
More Shortcutsreservation.newOpenTableMake a restaurant reservation with OpenTable.
More Shortcutsrestaurant.new
More Shortcutspark.newParkMobileList or reserve parking spots in your nearby area.
More Shortcutsparking.new
More Shortcutsaed.newPulsePointAdd your automated external defibrillator to the PulsePoint AED registry to help improve cardiac arrest survival.
More Shortcutsevent.newPurplCreate and share event listings on Purpl.
More Shortcutsre.newre.newGenerate friendlier email responses.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *