معادله زیبایی که باعث تغییر نگرش شما به دنیا خواهد شد

چه ارتباطی بین الگوی چکه‌کردن شیر آب، مجموعه مندلبرو، جمعیتی خرگوشها، همرفت حرارتی در مایعات، و شلیک نورونهای عصبی مغز وجود دارد؟ ارتباط آنها در یک معادله ساده است: نگاشت لجستیک (Logistic map). فرض کنید می‌خواهیم جمعیت خرگوشهای یک منطقه را مدلسازی کنیم، یعنی اگر امسال X خرگوش دارید، می‌خواهیم جمعیت خرگوش‌ها در سال بعد […]

معادله زیبایی که باعث تغییر نگرش شما به دنیا خواهد شد بیشتر بخوانید »