اگه افسرده ای …

اگه افسرده ای تنها نباش و اگه تنهایی افسرده نباش در دوران دانشجویی و تا مدتها بعدش، این فرمول من برای مقابله با افسردگی بود و بیشتر وقتها هم ازش نتیجه میگرفتم.