فهرست خطوط تاکسی تهران

این چند روزه داشتم برای جا به جایی خونه برنامه ریزی می کردم و خوب یکی از فاکتورهام برای انتخاب خونه جدید، تاکسی های خطی برای رفتن به سر کار بود (چون خودم حوصله ندارم با ترافیک تهران همش دنده عوض کنم و ماشینم هم اتوماتیک نیست). تو چند تا سایت مسیرها و نرخهای تاکسی …

فهرست خطوط تاکسی تهران ادامه »